EDU4LIFE

Despre proiect

Investește în oameni!

„Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – EDU4LIFE”

Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr. 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.2. ”Programe de studii mai bune pentru studenți și piața muncii”
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara
Număr contract: POSDRU/156/1.2/G/141271

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității școlii de economie în domeniul Finanțe prin adaptarea programelor de studii în vederea furnizării de competențe conform cerințelor pieței muncii și standardelor Cadrului National al Calificărilor din Învățământul Superior.

Proiectul dezvolta cadrul metodologic privind adaptarea programelor de studiu la standardele europene și la cerințele CNCIS, în principal, precum și la solicitările de pe piața muncii în domeniul finanțe, în particular. De asemenea, proiectul promovează parteneriatul universitate – mediu de afaceri și învățarea activă pe tot parcursul vieții în rândul cadrelor didactice, în vederea formării unor profesioniști în domeniul finanțe, cu reale șanse de inserție profesională după finalizarea studiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Adaptarea programelor de studiu din domeniul Finanțe, pentru ciclul licență conform nevoilor identificate în vederea creării unor programe de studiu relevante și competitive.
  2. Îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltarea resurselor umane implicate, realizarea de mobilități, stabilirea de parteneriate și facilitarea accesului la serviciile de documentare științifică.
  3. Dezvoltarea unei rețele de specialiști în domeniul Finanțe (practicieni, cadre didactice, cercetători, studenți) în vederea creșterii gradului de implicare a mediului de afaceri în formarea viitorilor angajați.
  4. Oferirea de programe inovatoare și noi oportunități de învățare pentru asigurarea unui sistem de competențe de calitate superioară pentru grupul țintă.

Grup țintă:

  • Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare în domeniul Finanțe
  • studenți ai specializărilor din domeniul Finanțe
  • membri ai partenerilor sociali în educație

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.