EDU4LIFE

Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent
pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii.

300 studenți
15 cadre didactice
5 parteneri sociali
EDU4LIFE

CURRICULĂ MODERNĂ, EDUCAȚIE CONTINUĂ ȘI DIALOG PERMANENT PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI INTEGRĂRII PE PIAȚA MUNCII – EDU4LIFE

Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/141271

EDU4LIFE

Proiectul „Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE)” este realizat integral la nivelul Beneficiarului Universitatea de Vest din Timișoara. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 13 mai 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 2.108.224 lei, din care 2.066.059,52 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată.

Obiectiv general al proiectului vizează creșterea competitivității școlii de economie, Domeniul Finanțe prin adaptarea programelor de studii licență și master în vederea furnizării de competențe conform cerințelor pieței muncii și standardelor Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Proiectul își propune o abordare sistemică reformatoare, care își va susține acțiunile concrete de reformare pe studii și dialog social tripartit, cadre didactice-studenți-reprezentanți ai mediului social și economic. Această viziune tridimensională a activității de instruire a capitalului uman are ca scop corelarea cât mai eficientă a procesului didactic cu cerințele pieței muncii.

Ca urmare a realizării activităților propuse, proiectul va contribui la diversificarea oportunităților de învățare și facilitarea accesului la învățământ superior, ciclul de studii universitare de licență și masterat pentru un număr de 300 studenți. Proiectul contribuie și la îmbunătățirea competențelor de proiectare/dezvoltare curriculară la nivelul programelor de studiu pentru un număr de 15 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare și pentru 5 persoane membrii ai partenerilor sociali în educație.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.